Petr Kotík

Petr Kotík

umělecký ředitel Institutu a Festivalu Ostravské dny

Předvídat budoucnost je problematické. Je daleko rozumnější zamyslet se nad tím, co přímo ovlivní budoucnost.

Velkou roli v perspektivě do budoucnosti mají řídící složky společnosti, ať je to vláda v Praze, nebo vedení města a kraje. Kroky, které podnikají dnes, určí, jaká bude budoucnost. V první řadě jde o koncept a představu toho, co je a co není důležité, tedy co a jak podporovat a o co se starat.

Zvykli jsme si na to soustředit se na finanční otázky, jako by to byla věc na prvním místě. Finance jsou jistě klíčové. V dlouhodobé perspektivě jsou však výsledkem jiných aspektů, které nelze odsunout na vedlejší kolej. Jsem naopak přesvědčen, že finanční úspěch, nebo neúspěch každé lokality je přímo odvozen od aspektů, které zdánlivě s financemi nesouvisí.

Když se bude dařit Ostravě, bude se dařit celému kraji.

Moravskoslezský kraj zahrnuje jak venkov, tak města s propletencem urbanických celků, kterým dominuje Ostrava, třetí největší město v republice. Není proto možné mluvit obecně za celý region. A i když má venkov jiné potřeby a problémy než města, přesto je prosperita celého regionu vázána na Ostravu. Důležitost Ostravy pro celý region je nesporná: když se bude dařit Ostravě, bude se dařit celému kraji. A pokud bude město Ostrava v úpadku a krizi, ovlivní to negativně celý region.

Za klíčové aspekty, které mají krátkodobý i dlouhodobý dopad, považuji životní prostředí, kulturu a kvalitu vzdělání (od základních škol po univerzity).

Z toho důvodu by kvalita životního prostředí, kultura a vzdělání měly být permanentně ve středu pozornosti všech řídících složek společnosti. Pokud jsou totiž tyto tři aspekty v dobrém stavu, pak je perspektiva do budoucnosti dobrá. Pokud to tak není, je budoucnost problematická a řešení budou mít vždy jen omezený, krátkodobý účinek.

Životní prostředí není jen míra kvality ovzduší (každému je jasné, že kvalita vzduchu ve městě se nikdy nevyrovná venkovu), jsou to též aspekty života ve městě – možnost kvalitní zábavy včetně (a možná hlavně) nočního života (něco, co venkov postrádá), sporty, parky a hřiště přístupné veřejnosti, široký výběr restaurací, obchodů a služeb, dobře fungující lokální doprava atd. To vše vytváří určité vědomí toho, kde člověk žije (a pracuje). To vše vytváří určitou radost nebo nelibost k prostředí, které člověka bezprostředně ovlivňuje. To vše vytváří určitou kvalitu života, která lidi buď přitahuje, nebo odrazuje. Úspěšná ekonomická situace je tvořena lidmi a kvalitou jejich zájmů a schopností.

Kulturou myslím široký výběr možností občana zúčastnit se kulturních akcí, od divadla přes galerie výtvarného umění po hudební produkce. Zde má Ostrava velký potenciál. Je zde pestrá a živá divadelní scéna, která má pro svou vysokou úroveň celostátní dopad. Svatováclavský hudební festival a Janáčkův máj jednou v roce nabízí mimořádné hudební produkce, které přestože nejsou jedinečné z širšího hlediska (zvláště Janáčkův máj je logicky napojen na produkce v „nedalekém“ okolí, například na festival Pražské jaro), přinášejí publiku v Moravskoslezském kraji možnosti navštívit koncerty a představení, za kterými by se občané museli vydat do vzdálenějších lokalit, což je z praktického důvodu neproveditelné. Vedle těchto lokálních „atrakcí“ má ale Ostrava (a s ní celý region) možnost podílet se na mimořádných produkcích, které mají dosah nejen celostátní, ale mezinárodní. V hudbě k tomu patří na prvním místě festivaly Ostravské dny (bienále), Colours of Ostrava, festival NODO (Dny nové opery Ostrava, bienále) a některé produkce opery Národního divadla moravskoslezského. Pro lokalitu a region jsou oba tyto prvky velmi důležité. Občan musí mít možnost být na určité produkty svého města a regionu hrdý. To se stane pouze u akcí, které mají nadregionální dosah a o kterých ví, obrazně řečeno, celá republika, celá Evropa nebo celý svět. Je v rukou politického vedení poskytnout takovýmto adekvátní podporu, a tím umožnit jejich další vývoj, zdokonalení, nebo je „vyhladovět“ a odsoudit je k pomalému zániku.

Síla regionu není v počtu, ale v různorodosti a v kvalitě, která přesahuje regionální význam.

Síla regionu není v počtu, ale v různorodosti a v kvalitě, která přesahuje regionální význam. To je první věc, kterou by vedení města a regionu mělo brát v potaz. Občan bude hrdý na svoje sportovní mužstvo, které má dobré postavení v celostátní lize. Bude hrdý na svou filharmonii, která hraje vysoce oceněné koncerty jak v Praze, tak v zahraničí, například New Yorku, Berlíně nebo ve Vídni. Bude hrdý na své operní divadlo, které předvádí např. v Praze originální produkce oper, které Praha nemá odvahu zařadit do repertoáru, bude hrdý na festival nové hudby, na který se do Ostravy sjede celý svět, z Austrálie, Jižní a Severní Ameriky, Středního Východu (Evropu nepočítaje), s desítkami zahraničních novinářů a recenzemi v USA, Velké Británii nebo Německu – to nám Praha může jen závidět.

Vzdělání má vysokou důležitost na všech stupních. Kvalitní základní vzdělání je magnetem pro mladé lidi, kteří plánují rodinu. Ať jsou to lidé, kteří již v regionu žijí, nebo se tam uvažují díky pracovním příležitostem přestěhovat. Možnosti práce pro mladé začínající profesionály jsou po celé republice a jsou to právě tyto tři aspekty, životní prostředí, kultura a vzdělání, které velice často převáží v argumentaci výběru té nebo oné lokality. To je tedy otázka základního vzdělání, které má Ostrava na vysoké úrovni a které by mělo vedení města a regionu dále podporovat a zlepšovat. Vzdělání vysokoškolské je stejně důležité, ale z jiného hlediska. Mladí lidé velice často přijíždí z jiných lokalit, aby v Ostravě žili a vzdělávali se po několik let. Přesně takové lidi potřebuje každé město a region, který hledí do budoucnosti - inteligentní, vzdělané, mladé lidi plné energie a nápadů podnikat a vytvářet hodnoty, které ve svém důsledku přinášejí finanční prospěch všem.

Finanční situaci (tedy hmotné zajištění) vytváří lidé, to znamená kvalita a schopnosti občanů. Pouze místo, které nabízí dobré životní prostředí, zajímavý (tedy široký a různorodý) kulturní život a dobré vzdělání jak pro děti, tak vysokoškoláky, má dobrou perspektivu do budoucnosti. Takové místo přitahuje schopné lidi, kteří vytvářejí podmínky pro ekonomický růst. A naopak, tam, kde tyto tři aspekty nefungují, dochází k úniku kvalitní části společnosti, schopní lidé odcházejí a bez nich je budoucnost beznadějná.

Petr Kotík